1.-19. nimetus 19-st

  • Survetegurite kumulatiivsete mõjude hindamise raamistik 

   Kotta, Jonne; Liversage, Kiran; Szava-Kovats, Robert; Kotta, Emil; Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2019-12)
   Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...
  • Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika 

   Torn, Kaire (Tartu Ülikool, 2020-01)
   Merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) kohaselt on vajalik liikmesriikidel viia merealal läbi keskkonnaseisundi hindamine, mis hõlmab merepõhja füüsikalisi ja keemilisi, elupaigatüüpide ja elupaikadega seotud bioloogiliste ...
  • Optilise kaugseire kasutamine merepõhja elupaikade kaardistamisel 

   Herkül, Kristjan; Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2020-04)
   Madala rannikuvee ja sisevee põhjasubstraadi ja -elustiku kaardistustööde läbiviimine kasutades ainult tavapäraseid kohtvaatluseid on kulukas ja aeganõudev, sest mootorpaatidega proovipunktide külastamine võib olla ohtlik ...
  • Optilise kaugseire kasutamine kalade kude- ja turgutusalade kaardistamisel 

   Herkül, Kristjan; Rohtla, Mehis; Svirgsden, Roland; Vahtmäe, Ele; Kutser, Tiit; Kotta, Jonne; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2020-05)
   Madala rannikuvee ja sisevee põhjasubstraadi ja -elustiku kaardistustööde läbiviimine kasutades ainult tavapäraseid kohtvaatluseid on kulukas ja aeganõudev, sest mootorpaatidega proovipunktide külastamine võib olla ohtlik ...
  • Sinimajanduse arendamise asukoha valiku kriteeriumid 

   Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2021)
   Sinimajandus, mis hõlmab otseselt kõiki ookeanide ja meredega seotud majandustegevusi, annab ELis tööd üle 4 miljonile inimesele ja moodustab 1,3 % ELi SKPst. Traditsioonilised sinimajanduse sektorid, sealhulgas kalandus, ...
  • Majanduslikult oluliste poolsiirdekalade koelmualade seisundi modelleerimine muutuvate keskkonnatingimuste ja survetegurite foonil 

   Rohtla, Mehis; Kotta, Jonne; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021)
   Käesoleva töö eesmärgiks oligi välja selgitada kvantitatiivsed seosed erinevate keskkonnaparameetrite, inimmõju ja kalade taastootmisalade toimimise vahel ning salvestada parimad seosed andmemudelina. Sõltumatutest ...
  • Merepõhja geoloogia: geofüüsikalised kaugseire meetodid ja setteuuringud 

   Heinsalu, Atko; Alliksaar, Tiiu; Liiv, Merlin; Kallaste, Toivo; Urtson, Kristjan; Karpin, Vladimir; Suuroja, Sten; Tuuling, Igor; Veski, Anu (Tartu Ülikool, 2021)
   Eesti merealade geodiversiteet on mitmekesine. Peamised tegurid, mis määravad geoloogilise ehituse eripära, on aluskorra kristalsete kivimite ja aluspõhja settekivimite pinnamood, mandriliustiku kulutus ja kuhje ning ...
  • Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika testimine pilootalal 

   Torn, Kaire (Tartu Ülikool, 2021)
   Merestrateegia raamdirektiivi (MSRD) kohaselt on vajalik liikmesriikidel viia merealal läbi keskkonnaseisundi hindamine, mis hõlmab merepõhja füüsikalisi ja keemilisi, elupaigatüüpide ja elupaikadega seotud bioloogiliste ...
  • Läänemere klorofüll-a algoritm 

   Soomets, Tuuli; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2021-01)
   Fütoplanktoni biomass on üks põhilisi veekogude eutrofeerumise indikaatoreid. Kõige levinum parameeter, mille abil fütoplanktoni biomassi hinnatakse on planktonis leiduva pigmendi klorofüll-a kontsentratsioon. Mõõtmiste ...
  • Primaarproduktsiooni hindamine kaugseire abil 

   Soomets, Tuuli; Kutser, Tiit (Tartu Ülikool, 2021-01)
   Kogu ökosüsteemi produktiivsuse alus on primaarproduktsioon ehk esmasproduktsioon (PP, primary production). See on autotroofide poolt fotosünteesiprotsessis toodetud orgaaniline aine (seotud energia hulk moodustatud ...
  • Veebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtustele 

   Kotta, Jonne; Fetissov, Mihhail; Kõivupuu, Anneliis; Vaher, Annaleena; Liversage, Kiran; Kotta, Emil; Kotta, Mihkel; Szava-Kovats, Robert (Tartu Ülikool, 2021-01)
   Inimtegevus on Läänemeres muutumas üha intensiivsemaks ning selle olemus pidevalt mitmekesistub. Kiirete muutuste taustal on tekkimas täiesti uued merekeskkonda ümber kujundavad mehhanismid, mille sisu on teadusele veel ...
  • Anorgaanilise süsinikuringe seiramise soovitused Eesti merealal ja hapestumise indikaator 

   Lips, Urmas; Lainela, Silvie (Tartu Ülikool, 2021-04)
   Merevee hapestumine on merevee pH langus, mis on põhjustatud suureneva atmosfäärse CO2 neeldumisest merevees. Globaalselt on üheks säästva arengu eesmärgiks(Sustainable Development Goal; SDG) seatud merekeskkonna säilitamine ...
  • Mere elupaikade kirjeldamise parandamise võimalused kasutades autonoomseid mõõtmisi ja andmeprodukte 

   Lips, Urmas; Buschmann, Fred; Liblik, Taavi; Rünk, Nelli; Salm, Kai; Samlas, Oliver; Stoicescu, Stella-Theresa; Suhhova, Irina (Tartu Ülikool, 2021-04)
   Konventsionaalsed uurimislaevadelt tehtavad mõõtmised on pikaajaliselt välja kujunenud viis mereseiret teostada. Uurimislaevalt on võimalik teha kõrgtäpseid, usaldusväärseid mõõtmisi suure hulga parameetrite osas. Lisaks ...
  • eDNA meetodi väljaarendamine (krüptiliste) võõrliikide varajaseks tuvastamiseks 

   Panksep, Kristel; Kisand, Veljo; Vasemägi, Anti (Tartu Ülikool, 2021-06)
   Läänemere seire üldine eesmärk on hinnata looduslike ja inimtekkeliste survetegurite mõju ja ulatust Läänemere keskkonnale ja elustikule. Mereseire allprogrammi rannikumere seire osana teostatakse ka võõrliikide seiret, ...
  • DNA-põhise metoodika välja töötamine ja tõhususe hindamine haugi efektiivse kudekarja suuruse seiramiseks Saaremaa rannikumeres 

   Vasemägi, Anti; Diaz Suarez, Alfonso; Gross, Riho; Kisand, Veljo; Panksep, Kristel; Haugjärv, Kerli; Rohtla, Mehis; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021-06)
   Paljude kalaliikide arvukuse vähenemine näitab kiiret vajadust rakendada informatiivsemaid seireprogramme ning parandada käimasolevate majandamis- ja kaitsemeetmete tõhusust (Rice & Legace 2007). Alates 1960-ndatest ...
  • Võõrliikide kaardistamine rahvateaduse abil 

   Kotta, Jonne (Tartu Ülikool, 2021-06)
   Käesoleva teema all arendati välja nutitelefoni rakendus, mis võimaldab rahvateadlaste abil kaardistada võõrliike kogu Eesti merealal. Vastavalt RITA projekti taotlusele oli plaan kokku koondada olemasolev võõrliikide ...
  • Otoliidi mikrokeemia meetodite kasutamine kalade täiendi tekkimise uurimisel 

   Rohtla, Mehis; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021-07)
   Kaladele olulised rannikumere elupaigad hõlmavad kude-, turgutus- ja toitumisalasid ning nendevahelisi rändeteid. Sõltuvalt kalaliigist võivad need olulised piirkonnad paikneda nii mage- kui ka riimvees, kuid näiteks ...
  • Koelmualade kvaliteedi hinnangud tüüpelupaikades 

   Rohtla, Mehis; Svirgsden, Roland; Vetemaa, Markus (Tartu Ülikool, 2021-07)
   Kalade koelmu- ja turgutusalade (edaspidi: taastootmisalade) hea seisund ja toimine on aluseks kalaasurkondade ja -varude jätkusuutlikkusele. Teadmised taastootmisalade ökoloogilisest seisundist on seega kriitilised ka ...
  • Eesti merekeskkonna seireprogrammi täiendamise ettepanek 

   Martin, Georg (Tartu Ülikool, 2022)
   Eesti merekeskkonna seire allprogrammi arendamisel on väga oluline roll olnud just rahvusvaheliselt kokku lepitud merekeskkonna kaitsmise ja seisundi hindamise kohustustel nagu 1992.a vastu võetud Läänemere piirkonna ...