ENG

Project title: N2O Budgets in Peatlands - from Process to Ecosystem

Project acronym: PeatlandN2O

Project website

Nitrous oxide (N2O) is a powerful greenhouse gas and dangerous stratospheric O3 depleting agent. Agriculture and forestry in peatlands are the main sources of N2O emissions. Climate extreme events may boost the emissions but knowledge on their effect is scarce. N2O is a product of a variety of soil processes, including denitrification, nitrification and less studied mechanisms. Partitioning of N2O fluxes between all these different mechanisms is still a major challenge. Microbial processes are of particular importance for N2O budgets. The role of canopy and tree stems in N2O budgets is currently unknown. Novel flux measurement techniques implemented at different levels in combination with remote sensing methods can provide a solid basis for adequate estimation of long-term N2O fluxes in peatlands from local to the global scale. The ground-breaking nature of the project lies in the integrated use of a combination of innovative methods yielding a pioneering synthesis and modelling of nitrous oxide fluxes at various spatial scales, linked to microbial processes.

EST

Projekti nimetus: Naerugaasi (N2O) bilanss turbamaadel - protsessidest ökosüsteemse üldistuseni

Projekti akronüüm: PeatlandN2O

Projekti veebileht

Dilämmastikoksiid (N2O) on võimas kasvuhoonegaas ja ohtlik stratosfääri O3 kahandav gaas. Turbamaade põllumajanduslik ja metsanduslik kasutus on peamised N2O heitkoguste allikad. Ekstreemsed kliimanähtused võivad heitkoguseid suurendada, kuid teadmised nende mõjust on piiratud. N2O on mitmesuguste mullaprotsesside, sealhulgas denitrifikatsiooni, nitrifikatsiooni ja vähem uuritud mehhanismide produkt. N2O emissiooniallikate ja erinevate lähteprotsesside osakaalu määramine on endiselt suur väljakutse. Seejuures on mikroobsetel protsessidel võtmeroll. Puuvõrade ning puutüvede osakaal soometsade N2O bilansis on praegu teadmata. Uudsed meetodid N2O voo mõõtmiseks ökosüsteemi erinevates osades (muld, taimkate) koos kaugseiremeetoditega võimaldavad täpsemalt hinnata turbaaladel N2O voogusid pikaajalises perspektiivis lokaalsest globaalse tasandini. Projekti murranguline olemus seisneb uuenduslike meetodite (isotoopanalüüs, mulla mikroorganismide metagenoomika) integreeritud kasutamises, mis võib olla teedrajavaks mikroobsete protsessidega seotud N2O voogude modelleerimisel ning hindamisel erinevates ruumilistes skaalades.