Show simple item record

dc.contributor.authorMartin, Georg
dc.coverage.spatialEesti merealaen
dc.date.accessioned2022-06-05T17:01:50Z
dc.date.available2022-06-05T17:01:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://datadoi.ee/handle/33/472
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.23673/re-345
dc.description.abstractEesti merekeskkonna seire allprogrammi arendamisel on väga oluline roll olnud just rahvusvaheliselt kokku lepitud merekeskkonna kaitsmise ja seisundi hindamise kohustustel nagu 1992.a vastu võetud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon ja tänapäeval erinevad EL direktiivid: 1) Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon kohustab kaitsma Läänemere merekeskkonda kõigi reostusallikate eest ja taastama ning kaitsma selle ökoloogilist tasakaalu, milleks on välja töötatud seire- ja hindamisstrateegia (koos vastavate seire juhendmaterjalidega) ja Läänemere hea keskkonnaseisundi taastamise tegevuskava (Baltic Sea Action Plan, BSAP). 2) Merestrateegia raamdirektiivi artikkel nr 11 kohustab liikmesriike kehtestama ja rakendama koordineeritud seireprogrammi oma mereakvatooriumi keskkonnaseisundi pidevaks hindamiseks vastavalt direktiivi III lisas toodud parameetritele (mis hõlmavad vee füüsikalis-keemilisi omadusi, elupaigatüüpe, bioloogilisi omadusi ja muid näitajaid, sh kemikaalidega saastumine) ja direktiivi V lisas toodud seirevajadustele ning toetudes kehtestatud keskkonnaalastele sihtidele. 3) Veepoliitika raamdirektiivi artikkel 8 kohustab liikmesriike kehtestama seireprogrammid vee seisundi hindamiseks, mis pinnavee puhul hõlmavad mahtu, taset või vooluhulka, niivõrd kui see on asjakohane ökoloogilise ja keemilise seisundi ning ökoloogilise potentsiaali puhul, ning ökoloogilist ja keemilist seisundit ning ökoloogilist potentsiaali. 4) Loodusdirektiivi artikkel 11 kohustab teostama looduslike elupaikade ja liikide kaitsestaatuse seirekontrolli, pöörates erilist tähelepanu esmatähtsatele looduslikele elupaigatüüpidele ja esmatähtsatele liikidele. Merekeskkonna seire on ressursimahukas ja väga kompleksne tegevus hõlmates väga erinevate valdkondade ekspertiisi ja logistikat. Seireprogrammi optimeerimine ja kaasajastamine on pidev tegevus, millesse on hõlmatud nii keskkonnavaldkonna ametkonnad (Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet) kui vastavad erialaekspertiisi omavad asutused (Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keskkonnauuringute Keskus jt.). mereRITA projekti üheks eesmärgiks oli analüüsida Eesti kehtivat merekeskkonna riikliku seire allprogrammi ja pakkuda sellele täiendusi kulutõhusate innovaatiliste seiremeetodite rakendamise kaudu. Käesolevas aruandes on välja toodud spetsiifilised soovitused uute meetodite rakendamiseks merekeskkonna seire allprogrammis.en
dc.formatPDFen
dc.language.isoeten
dc.publisherTartu Ülikoolen
dc.relationRITA1/02-60-01en
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthea keskkonnaseisunden
dc.subjectmerekeskkonna seireen
dc.subjectmerestrateegia raamdirektiiven
dc.subjectveepoliitika raamdirektiiven
dc.subjectloodusdirektiiven
dc.titleEesti merekeskkonna seireprogrammi täiendamise ettepaneken
dc.title.alternativeDeliverable 5.1.1. Proposal for updating Estonian marine monitoring programme
dc.typeReporten


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • mereRITA
    Projekt mereRITA kestab 01.01.2019-31.12.2021

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess